انتخاب برند
انتخاب گروه
انتخاب مدل
مشخصات پيش فرض كارخانه
CPU: *
Cache : *
Default RAM: *
Upgrade Ram: *
HDD: *
VGA: *
Display: *
Description *

براي محاسبه دقيق‌تر قيمت لپ تاپ كاركرده خود، اطلاعات زير را تكميل نماييد...

CPU Cache
RAM Hard
VGA Display
Charger Battery
Warranty

* قيمت اعلام شده توسط اين وب‌سايت، تنها قيمت عرف بازار مي‌باشد لكن بديهي است خريدار و فروشنده مخير به قيمت توافقي مي‌باشند.
* در صورت عدم درج اطلاعات دقيق، قيمت بر مبناي مدل پيش‌فرض و حداقل استاندارد كارخانه سازنده در نظر گرفته مي‌شود.
* شكستگي يا آسيب‌ديدگي، باعث كاهش قيمت متناسب با ناحيه آسيب مي‌شود.
* از قبل تعميراتي بودن دستگاه، باعث كاهش قيمت مي‌شود.
* خرابي اجزا و قطعات باعث كاهش قيمت مي‌شود.