..:: بازار ::..
شناسهبرندگروهمدلCPUCatchRAMHardVGADisplayقيمت فروشندههمراه فروشنده 
17AcerAspire5030Athlon1 MBDDR1 - 1GB500GB - SATA128MB756531253232
18AcerAspire5030Athlon1 MBDDR1 - 1GB500GB - SATA128MB756531253232